Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές κλπ, μεταφερθείτε στη σελίδα

https://sealcyprus.org/our-projects/cursor-crafting-career-roadmaps/συνέδριο-σχεδιασμός-καριέρας/

Παρακαλούμε προωθήστε

Παρακαλούμε προωθήστε κοινοποιώντας την ανακοίνωση https://www.facebook.com/sealngocy/posts/1617226161750910